İnsan ve Toplum Derneği

Bir İnsan Değişir Toplum Değişir.

Üyelik Girişi
Saat
Takvim

Projelerimiz

DERNEĞİMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROJELER
(BAŞVURU AŞAMASINDA OLANLAR/DESTEKLENLER/DESTEKLENMEYENLER)

 

1

PROJE ADI : Genç Ahiler

TÜRÜ : UA Gençlik Projesi (EYLEM 1.2)

PROJE YILI : 2012

İÇERİK : Projemiz Aksaray sanayi sitesinde çeşitli meslek dallarında çalışan 15-30 yaş arasındaki çırak ve kalfalarımızın mesleki yeterliliklerini artırmaya dönük faaliyetlerde bulunmak, girişimcilik hakkında temel bilgilere sahip olmak, ahilik ahlakının ve dürüstlük bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, temel iletişim teknolojilerinin kullanımını öğrenmek, güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katma değer sağlamak için hazırlanmıştır. Bu bağlamda projemiz çerçevesinde genç işçiler arasında bir dizi kültürel faaliyetler düzenlenerek milli ve manevi değerlerine bağlı, yenilikçi ve kişisel gelişime açık bireylerin yetiştirilmesinde farkındalık yaratacaktır.

2

PROJE ADI : Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Gençlik Köprüsü

TÜRÜ : Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi

PROJE YILI : 2012

İÇERİK : Bu proje, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kökü yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik köprülerini yeniden canlandırmak, katılımcı gençlerimize ortak tarih ve kültür şuuru aşılamak, bireysel ve kişisel gelişimlerine katma değer sağlamak ve gençler arasında farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Projemiz, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençlerimizin bir dizi hareketlilik faaliyetleri ile bir araya gelerek ülkelerini tanıtmaları ve yabancı bir ülkede kendi ülkelerini temsil edebilme yeteneklerini artırmaları amaçlanmıştır.

Bu proje ile her iki ülke gençleri arasında bir dizi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek milli ve manevi değerlerine bağlı, ortak tarih ve kültür şuuruna sahip, ülkesini seven, önyargısız, yenilikçi ve kişisel gelişime açık bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.

3

PROJE ADI : Girişimci Genç Ahiler

TÜRÜ : Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi

PROJE YILI : 2012

İÇERİK : Projemiz Aksaray ve Karaman’da, sanayi ve hizmet sektöründe, çeşitli meslek dallarında çalışan çırak ve kalfalarımızın mesleki yeterliliklerini artırmaya dönük faaliyetlerde bulunarak; girişimcilik hakkında temel bilgilere sahip olmalarını sağlamak, ahilik ahlakının ve dürüstlük bilincinin oluşmasına katkı koyarak mesleki ve kişisel gelişimlerine katma değer sağlamak için hazırlanmıştır.

Bu proje; genç işçiler arasında bir dizi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek milli ve manevi değerlerine bağlı, yenilikçi ve kişisel gelişime açık bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bir çalışan olarak iş güvenliğinin önemini bilen çırak ve kalfaların yetiştirilmesinde farkındalık yaratacaktır.

4

PROJE ADI : AB üye Ülkelerde Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

TÜRÜ : LEONARDO DA VINCI (VETPRO)

PROJE YILI : 2012

İÇERİK : Kitap okumaya dönük olarak geliştirilen metot ve yöntemleri yerinde görmek, okuyan toplum modeline katkıda bulunmak, "bilgi" ve "kitap" konusuna yeniden dikkat çekmek, öğrencilerin kitap okumalarını sevdirecek faaliyetlerde bulunmak, kitap okuma oranlarının artırılmasında bölgesel ve ulusal katkı sağlamak, kültürler arası bilgi alış verişinde bulunmak, Avrupalılık bilincini geliştirmek, karşılıklı etkileşimle mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmak, farklı bir ülkede yaşama deneyimi kazanmak, temel düzeydeki yabancı dil bilgisini geliştirmek, gelecekte AB ülkeleri ile işbirliğini devam ettirmek, AB ülkelerinin kültürlerini ve eğitim sistemlerini tanımak, okuma alışkanlıklarının kazandırılmasında ortak bilinç geliştirmek ve desteklemek.

5

PROJE ADI : Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler

TÜRÜ : UA Gençlik Projesi (EYLEM 1.2.)

PROJE YILI : 2013

İÇERİK : Projemiz Aksaray endüstri meslek lisesi motorlu araçlar teknolojisi bölümünde öğrenim gören 15-17 yaş arasındaki gençlerin akademik ve mesleki yeterliliklerini artırmaya dönük faaliyetlerde bulunmak, kendi başlarına bir bilgiyi nasıl öğrenebileceklerinin yollarını keşfetmek, girişimcilik hakkında temel bilgilere sahip olmak, ahilik ahlakının ve dürüstlük bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, temel iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak, teme düzeyde yabancı dil bilgilerini artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katma değer sağlamak için hazırlanmıştır. Bu bağlamda bu proje iş dünyasına potansiyel kalifiye elemanlar olarak yetişen meslek lisesi öğrencileri arasında bir dizi kültürel faaliyetler düzenlenerek milli ve manevi değerlerine bağlı, yenilikçi ve kişisel gelişime açık bireylerin yetiştirilmesine öncülük edecektir.

6

PROJE ADI : Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmada KOBİ'lerin Önemi

TÜRÜ : LEONARDO DA VINCI (VETPRO) (Proje Ortağı)

PROJE YILI : 2012

İÇERİK : Proje yararlanıcılarımız, KOBİ tanımının gerekliliği, Türkiye’de KOBİ tanımı, Avrupa ülkelerindeki KOBİ tanımları, ekonomi, kalkınma, işsizlik, büyüme, işgücü, istihdam konuları ile ilgili olarak yapılan faaliyetleri yerinde göreceklerdir. Böylelikle elde edilen kazanımlar mesleki ve kişisel gelişimlerine katma değer sağlayacaktır.

Bununla birlikte KOBİ’lerin ekonomiye katkılarından;

- İstihdam yaratmak,

- Esnek yapıları sayesinde yeniliklere hızla uyum sağlamak,

- Butik üretim sayesinde ürün farklılaştırmak,

- Büyük işletmelere ara malı temin etmek

- Girişimciliği teşvik etmek gibi konularda mesleki gelişim sağlayacaklardır.

Ayrıca katılımcılarımız; Avrupalılık bilincini geliştirecek, farklı bir ülkede yaşama deneyimi kazanacak, kültürler arası bilgi alış verişinde bulunacak, karşılıklı etkileşimle mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini artıracak, temel düzeydeki yabancı dil bilgisini geliştireceklerdir.

7

PROJE ADI : Güçlü, Haklı Olmayabilir

TÜRÜ : GENÇLİK (EYLEM 3.1)

PROJE YILI : 2013

İÇERİK : Gençler birbirini yakından tanıyıp sıcak diyaloglar ve ortak bir uzlaşı ortamı oluşturduğunuzda önyargı duvarlarını yıkarak aslında birbirimize karşı ne kadar çok önyargılı hislerimizin olduğunun farkına varacağımıza inanımaktalar Bu nedenle uluslar arası veya kültürler arası sağlıklı bir diyalog oluşturabilmek ve bu iş birliği ile ortak değerlendirmeler yaparak çözümler üretebilmek hedeflenmektedir.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı anlayış ve hoşgörü atmosferinin yaratılması ve farklılıkların aslında düşmanlık değil de tam tersine bir zenginlilik nedeni olduğu bilincinin oluşturulması için çalışılacaktır. Proje sürecinde imkânları kısıtlı olan ve kenarda kıyıda mahrumiyetler içinde yaşayan dezavantajlı gençlerin de aktif katılımı özen gösterilerek kendilerini gerçekleştirme ve sosyalleşme süreçlerine katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

8

PROJE ADI : Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabileceği İşler ve Çalışma Koşullarının İncelenmesi

TÜRÜ : LEONARDO DA VINCI (VETPRO)

PROJE YILI : 2013

İÇERİK : Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılabileceği işler ve çalışma koşullarının incelenmesi konusunda AB ülkelerinde uygulanan yöntem, teknik ve uygulamaların yerinde görülmesini sağlayarak; yönetici, eğitici ve ustalarımızın niteliksel olarak değişmelerine ve kendilerini geliştirmelerine zemin hazırlayacaktır. Bu değişim ve gelişim ışığında yararlanıcılarımız kendi kurumlarında çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması konusuna dikkat çekeceklerdir.

Bu proje ile katılımcılarımızın çocuk ve genç işçilerin problemlerinin çözümüne katkı sağlaması ve bu bilincin bölgesel düzeyde en üst seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Proje süresince elde edilen bilgi ve tecrübelerin ilimizdeki çocuk ve genç işçileri çalıştıran işletme sahiplerine ve kurum yöneticilerine aktarılması, ilgili taraflar arasında bir konsensüs oluşması, ortak bir bilinç geliştirilmesi ile çocuk işçiliği ve istismarı konularına yeniden dikkat çekilerek olumlu kazanımların elde edilmesine fırsat sağlayacaktır.

9

PROJE ADI : GELENEKSEL HALI DOKUMACILIĞI İLE KADIN İSTİHDAMININ

TÜRÜ : SODES

PROJE YILI : 2013

İÇERİK : Projemizin hedef grubu, Aksaray İli, Sultanhanı kasabası ve köylerinde yaşayan hiçbir gelir sahibi olmayan veya geleneksel olarak el halısı dokuyan ancak maddi imkansızlıkları ve eğitimsizlikleri nedeniyle emeğinin karşılığını alamayan, gelir düzeyi son derece düşük ve dezavantajlı bir durumda olan veya ilçeye göç etmiş ailelerdeki köylü kadınlarımız ve genç kızlarımızdır.

10

PROJE ADI : ÇIRAKLARIN EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRÜ : İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

PROJE YILI : 2013

İÇERİK : Aksaray sanayi sitesinde çalışan çırak ve kalfalarımız, bekarevlerinde iptidai şartlarda yaşamakta, çalışma vakitleri dışında kalan boş zamanlarında enerjilerini olumlu yöne kanalize ederek sağlıklı bir şekilde eğlenme ve dinlenme imkânı bulamamaktadırlar.

Bu proje ile; çırak ve kalfalarımız arasında bir dizi ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek milli ve manevi değerlerine bağlı, ahilik ahlakını bilen ve kişisel gelişime açık bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.

11

PROJE ADI : GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN GİRİŞİMCİ GENÇ AHİLERİ YETİŞTİRME PROJESİ

 

TÜRÜ : Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi

PROJE YILI : 2014 

Projemiz, Meslek lisesi öğrencilerinden 14-22 yaş aralığında 16 kişilik bir yararlanıcı grubu ile Aksaray'da uygulanacaktır. Bu proje Aksaray’da öğrenim gören meslek lisesi öğrencilerinin mesleki bilgi, tecrübe ve gelişimlerini artırmaya dönük faaliyetler ile Aksaray’da sanayi ve hizmet sektörünün çeşitli meslek dallarında çalışan çırak ve kalfalarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri imkân sağlanacaktır. Ayrıca, iş hayatında çalışan bu gençler arasında ahilik ahlakının ve dürüstlük bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Katılımcı gençler, bu proje ile birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmeye dönük faaliyetlerin içinde rol alarak, fabrika gezilerinin iş dünyasındaki önemini kavrayacak, yerel kamu kurumları ve özel kurum yöneticileriyle görüşerek medeni cesaretlerini geliştirecektir. Bu proje ile gençler arasında birlik ve beraberliği tesis edilerek, işletmecilik ruhuna sahip bireyler olmaları amaçlanmıştır.

Proje kapsamında Girişimcilik kursu, Hızlı ve Etkili Okuma Kursu, İş güvenliği kursu gibi faaliyetlerin yanında iş adamlarıyla söyleşi, piknik organizasyonu ve fabrika gezileri düzenlenecektir. Proje kapsamında İstanbul’a kültürel bir gezi yapılacaktır. Ayrıca bu gençlerimiz arasından tarih bilincinin gelişmesi, aidiyet kültürünün kökleşmesi; vatan ve millet sevgisinin pekişmesi için atalarımızın izlerinin hüküm sürdüğü Balkan Ülkelerinden, Bosna-Hersek’e bir gezi düzenlenecektir. Bununla birlikte; resim kurum ve kuruluş ziyaretleri, proje tanıtım ve değerlendirme toplantıları gibi etkinlikler de yapılacaktır.

  

12

PROJE ADI : MESLEKİ EĞİTİMDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI: UYGULAMALAI ROBOTİK, KODLAMA VE 3D EĞİTİMLERİ İLE YARATICILIĞIN ARTTIRILMASI.

 

TÜRÜ : Ahiler Kalkınma Ajansı  Sosyal Kalkınma Mali Destek Projesi

PROJE YILI : 2018

Klasik eğitim ihtiyacının eşit koşullarda sağlanmasının yanı sıra yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin doğmasına ortam hazırlayan, sanatsal ve estetik düşünce yetilerinin geliştirilmesine katkı sunabilecek eğitim anlayışlarının iyileştirilmesi, uygulamalı yenilikçi eğitimlerin yaygınlaştırılması ile ülke kalkınmasına katkıda bulunulması Genel Amaç 2: Ahiler Kalkınma Ajansı bölgesinde, meslek lisesi öğrencileri başta olmak üzere yerel halkın teknik bilgi ve becerilerini artırıcı, yenilikçi eğitim yöntemlerinin kullanılmasına yönelik imkanlara erişimin artırılması 


13

PROJE ADI : AB Üye Ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejilerini Öğrenme Kursu

 

TÜRÜ : Erasmus+
TR01 (AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI))

PROJE YILI : 2018

Bu proje ile; katılımcılarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinç kazanarak kendi kurumlarında etkin ve verimli rol almalarının sağlanması; ziyaret edilen iş yerlerinde iş yeri güvenlik kültürünün yoksunluğundan doğan problemlerin gündeme getirilmesi ve çözüm önerileri sunulması; meslek lisesi öğrencilerinin; çırak ve kalfaların; işçi ve işverenlerin İSG ile ilgili bilinç düzeylerini arttırılması; ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması; projeler, işbirlikleri ve özel eğitimlerle elde ettikleri bilgi birikimini ve tecrübelerini tüm kamuoyu ile paylaşmaları amaçlanmıştır.

Site Dilini Seçin
Haberler

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.392613.4463
Euro15.178615.2394
Hava Durumu
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret62816